Projects

Projects the Department Participated In

Projekt v rámci PPP programu mezi AV ČR a DAAD v letech 2005–2006: Comparing and conceptualising complexity and coherence in English texts and teaching

Projekt č. D-CZ 53/05-06

V rámci projektu byla kromě výstupů z výše uvedeného projektu (např. zahájení publikační řady Discourse and Interaction a vydání mezinárodního sborníku Complexity and Coherence: Approaches to Linguistic Research and Language Teaching) navázaná do dalších let těsná spolupráce mezi KAJ PdF a katedrou lingvistiky na Chemnitz University of Technology. Obě strany přispívají svými články do publikací vydávaných v partnerské zemí, pomáhají při recenzním řízení daných publikací, účastní se seminářů a konferencí, nebo se uskutečňují pracovní návštěvy spojené s přednáškami či výukou na partnerské univerzitě.

Projekt ESF Vytvoření podpůrné sítě pro inovativní formy celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství a jejich sdílení prostřednictvím e-learningu v LMS Moodle (2006–2008)

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky za podpory MŠMT ČR. V roce 2007 projekt obdržel Evropskou jazykovou cenu Label.

Coherence and Cohesion in English Discourse (2008–2012)

Czech Science Foundation, project No 405/80/0866

The aim of the Project was twofold: 1) to conceptualize cohesion and coherence as constitutive components of human communication, and 2) to apply theoretical insights to an analysis of written and spoken English discourse. For this purpose, specialized collections of texts were created. The analysis scrutinized how coherence is achieved in different genres (face-to-face and telephone conversation, panel discussions, public speaking, media and academic discourse) and how cohesion enhances a coherent interpretation of discourse. The features contributing to the perception of cohesion and coherence in different genres were contrasted. The findings were published in two monographs and a collection of papers. Since English is the ‘lingua franca’ of the modern world, the research into coherence and cohesive strategies in English discourse is considered relevant to all spheres of human interaction.

Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, G a SOŠ (CLIL – Content and Language Integrated Learning) (2009–2011)

Partnerství v projektu OP VK, který realizovala Vysočina Education (2009 -2011). Název projektu: Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, G a SOŠ (CLIL – Content and Language Integrated Learning). Cílem projektu bylo zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků škol kraje Vysočina v oblasti zkvalitnění výuky AJ za účelem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce v kraji Vysočina. Projekt byl zaměřen na zkvalitnění a metodické podpory a vzdělávání učitelů pro zlepšení výuky jednotlivých předmětů v AJ včetně vytvoření a ověření (akreditace) vzdělávacího programu a metodiky na podporu zavádění metody CLIL na školách v kraji Vysočina. Více o projektu

CLIL do škol (2009–2012)

Cílem projektu OPVK CZ.1.07/1.1.00/08.0005 „Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií“ (2009–2012)​ pod stručným názvem CLIL do škol bylo vytvoření metodických materiálů a postupů pro zavádění prvků anglického jazyka (CLIL) do všech vyučovacích předmětů na II. stupni ZŠ a v nižším stupni víceletého gymnázia.

Více informací o projektu, výstupech a možnostech práce s materiály v digitální knihovně najdete na: http://www.ped.muni.cz/clil/

DysTEFL (2011–2013)

Cílem projektu LLP Comenius, realizovaného konsorciem partnerů ze 6 evropských zemí, bylo vytvoření uceleného vzdělávacího programu a materiálů určených k samostudiu pro učitele angličtiny jako cizího jazyka v rámci pre-graduálního a dalšího vzdělávání učitelů, které by zvýšily povědomí o specifických potřebách studentů s dyslexií ve výuce cizího jazyka.

Vzdělávací kurz seznamuje učitele se širokým spektrem vhodných výukových metod, technik a nástrojů, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity výuky cizího jazyka u studentů s dyslexií.

Kurz je dostupný na webové stránce navazujícího projektu DysTEFL2.

Projekt NEFLT (2012–2014)

Projekt OP VK, který realizovala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v partnerství s Masarykovou univerzitou, Ostravskou univerzitou v Ostravě a Univerzitou Hradec Králové s názvem Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT. Projekt NEFLT vytvořil kooperační síť vztahů mezi terciárním vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků a jeho aplikační sférou, tj. extramurálním, sekundárním, primárním a neprimárním vzděláváním. Projekt byl zaměřen na prohloubení vazeb mezi vzdělavateli budoucích učitelů cizích jazyků na veřejných vysokých školách a následně vazeb na učitele samotné. Výstupy projektu jsou komunikační platformy, zajišťující vyšší provázanost jednotlivých stupňů vzdělávání, prohloubení spolupráce mezi institucemi a oboustranný transfer zkušeností, tj. ze strany aplikační sféry soubor aktuálních problémů a potřeb (zejména v kontextu reformy školství a globalizačních tendencí) – ze strany terciárního školství reakce v rámci výuky a odborná pomoc skrze workshopy, semináře, odborné studijní materiály, kontaktní platformy a metodická centra.

Více o projektu

ENGaGE (2017–2019)

ENGaGE: Digital English and German task bank for 4th-8th class dyslexic learners

Číslo projektu: 2017-1-HU01-KA201-035955

Popis:
Dyslexic learners (DLs) represent a group of learners with special educational needs, typically educated in integrated classes. However, teachers often lack the awareness, training and resources to cater for DLs’ special needs in mixed-ability classes. To cover this educational need, the project ENGaGE aims to produce a flexible, thematically organised digital task bank in English and German for DLs participating in integrated primary school education from year 4 to 8, ages 10-14, up to language level A2 (according to CEFR). The task bank contains skills development tasks addressing the difficulties of DLs, graded tasks providing alternative solutions to assignments, as well as open-ended individual and group project tasks which encourage a task-based approach and cooperative learning. ENGaGE is based on a multilingual and multicultural approach providing native language support in the languages of, and (inter)cultural content related to, the target countries: Czech Republic, Hungary and Poland. Screenager, the digital surface hosting the material, is an innovative, teacher-operated educational platform. It provides a multisensory approach to learning and the possibility to integrate a wide variety of materials such as games, videos, pictures, word documents and pdf files, as well as a monitoring function for teachers to follow and shape learner progress individually.
The project was accomplished by the seven partner institutions from four countries: the University of Miskolc, the University of Szeged, Lingua-Met Gp. and Navigates LP from Hungary, Lancaster University (UK), Masaryk University (Czech Republic) and Warsaw University (Poland). The partners contributed a broad spectrum of expertise to the project including experience in educational research and teacher training practice. Primary schools from each target country joined the project, as associated partners, to test the material and provide feedback.

Project homepage: ENGaGE | Digital English and German task bank for 4th-8th class dyslexic learners (uni-miskolc.hu) 

LabSchoolsEurope: Participatory Research for Democratic Education (2019–2022)

2019-1-DE01-KA203-005003

The project is based on the premise that there is always a need to develop, evaluate and implement school innovations in multi-professional teams directly on site – and this in particular with regard to questions of dealing with heterogeneity in the primary school sector. Consequently, the project focuses on so-called "Laboratory Schools": systematic cooperation between universities and schools, which on one hand consciously aim at a democratic education of their pupils and on the other hand strive for a closer connection between school practice and university research. The aim of the project is to promote and establish the principle of cross-sectoral educational partnership between schools and universities throughout Europe (Leading Organisation: Bielefeld University, 2019).

Persuasion in English and Czech Specialised Discourses (2017–2019)

GAČR 17-16195S

This objective of the project was to provide a contrastive analysis of persuasive strategies and linguistic manifestations of persuasion in English and Czech specialised discourses (academic, business, technical and religious) within the context of globalization. The study combined sociolinguistic, contrastive-rhetoric and discourse analytic approaches to the description, classification and comparison of contextual and audience-oriented rhetorical strategies and linguistic means of persuasion. The research focused on: (i) identifying common features of persuasive language in the above mentioned English and Czech specialised discourses; (ii) explaining how contextual and genre-specific constraints affect variation across these discourses; and (iii) analysing social and linguistic reasons for cross-linguistic variation in the realization of persuasion. The results of the project have contributed to deepening our understanding of the contemporary developments in persuasive communication in specialized domains.

COST Action CA15221 Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development (WeReLaTe) (2016–2020)

This Action addresses the challenge of creating synergy among the increasingly more specialised and centralised supports for four key higher education activities - research, writing, teaching and learning. In many institutions, central support for these four areas continues to grow, repeatedly in a reactive rather than strategic manner, in the form of sometimes overlapping programmes or activities, centres, institutes and other units. The Action addresses the dearth of professional conversations and research around the shared territory of support for, and development of, these four areas. Such dialogue and research, across units and institutions, will illuminate intersections and contribute to institutional transformation based on complementary, coherent and integrated provision. More information

InterWrite – Researching and teaching academic writing from a cross-cultural perspective (2018–2020)

INTER-COST INTER-EXCELLENCE LTC18

The aim of this project is explore expert and learner’s academic discourse from a cross-cultural perspective in order to identify realizations and examine the linguistic manifestation of cross-cultural variation in English-medium academic discourse by Czech writers. The second aim of the project is to carry out a needs analysis aiming at identifying the aspects of academic writing that need to be strengthened in higher education academic writing courses. The third aim of the project is to implement the findings of the corpus-based genre research and the need-analysis in the teaching of academic writing in university academic writing courses under the form of recommendations for academic writing courses design and to evaluate the progress of the students involved in these courses.

This project is related to COST Action CA15221 Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development by addressing academic writing research and the processes and skills involved in teaching and learning academic writing in higher education.

COST Action CA18209 European network for Web-centred linguistic data science (Nexus Linguarum) (2019–2023)

The main aim of this Action is to promote synergies across Europe between linguists, computer scientists, terminologists, and other stakeholders in industry and society, in order to investigate and extend the area of linguistic data science. We understand linguistic data science as a subfield of the emerging “data science”, which focuses on the systematic analysis and study of the structure and properties of data at a large scale, along with methods and techniques to extract new knowledge and insights from it. Linguistic data science is a specific case, which is concerned with providing a formal basis to the analysis, representation, integration and exploitation of language data (syntax, morphology, lexicon, etc.). In fact, the specificities of linguistic data are an aspect largely unexplored so far in a big data context.

LIRE 2020: Language Interpretation through Reading (2020-2022)

LIRE 2020 is a transnational ERASMUS+ project which aims at improving foreign language competences of pupils aged 8-14 via reading in English by providing various kinds of support to EFL teachers. The project partners are universities (the University of Prešov, Masaryk University in Brno and the University of Lodz), primary schools (Tišnov Elementary School, Smíškova and Elementary School with Integrated Classes No. 111 in Lodz) and a publishing house (Dr. Josef Raabe Slovakia, Ltd.).

More information about the project can be found on the official project: website:https://projectlire.com/home/ 

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info